Добави в количка

Добави в количка
Име на продукта

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ  И ПРОДУКТИ ЧРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИНА www.bikezone.bg, ОТ „Байкс“ ООД, ЕИК 202968706 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „Байкс“ ООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.bikezone.bg . Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Купи“ , потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.bikezone.bg , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.bikezone.bg  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона "Купи", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „количка“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката чрез телефонно обаждане или чрез изпратено писмо на посочения от клиента е-mail адрес. Потвърждението на поръчката става в следващите 24 часа, ако поръчката е направена в почивен ден, потвърждението се получава в първия работен ден.С получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е скл. Договор.
5. „Байкс“ ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица „Байкс“ ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове.

II. ДОСТАВКА 

7. „Байкс“ ООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
7а. Доставките се изпълняват в срок до 5 работни дни от куриерски фирмa "Транспрес"
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на оператор на „Байкс“ ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са в резултат на транспортирането на стоката, „Байкс“ ООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от „Байкс“ ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „Байкс“ ООД  не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Байкс“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. Клиентът може в срок от седем дневен срок да върне закупената от него стока, в случай че цялостния вид на стоката е ненарушен, не е нарушена цялостта на етикети , опаковки и др. ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.
8в. При установена от Клиентът дефектна стока до 24 часа и в случай че цялостния вид на стоката е ненарушен, не е нарушена цялостта на етикети , опаковки и др., „Байкс“ ООД ще предприеме мерки тя да бъде подменена съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Клиента е упражнил правото си на отказ.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

„Байкс“ ООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на производителя и гаранционен срок на закупената от клиента стока.

Гаранцията губи своята валидност при следните обстоятелства:
- загубена гаранция;
- неправилна експлоатация на дадения продукт;
- при опит за ремонт от сервиз, който не е посочен в гаранционната карта;
- гаранцията не покрива продукти с ограничен срок на годност, както и консумативи, които подлежат на износване;

IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и цена за доставка. Транспортът в рамките на Република България за покупки над 99лв. е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. Bikezone.bg запазва правото си да променя без предупреждение публикуваната информация за стоки, услуги и техните цени. Цените посочени в сайта може да се различават с тези в търговската мрежа на магазини Bikezone.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

10. Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в електронния магазин Bikezone.bg.
11. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява “Байкс“ ООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата Bikezone.bg .

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на “Байкс“ ООД  се задължава при ползване на услугите: 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от bikezone.bg услуги; 
•    да уведомява незабавно „Байкс“ ООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
•    да не извършва злоумишлени действия; 
•    да обезщети “Байкс“ ООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “Байкс“ ООД

15. „Байкс“ ООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
16. „Байкс“ ООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на bikezone.bg .  
17. „Байкс“ ООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Байкс“ ООД  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „Байкс“ ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.
17а. „Байкс“ ООД  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

18. „Байкс“ ООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „Байкс“ ООД  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „Байкс“ ООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. „Байкс“ ООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от „Байкс“ ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@bikezone.bg. „Байкс ООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които „Байкс“ ООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

21. „Байкс“ ООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Байкс“ ООД  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Байкс“ ООД.  

22. „Байкс“ ООД  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ 

23. „Байкс“ ООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. „Байкс“ ООД  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „Байкс“ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а „Байкс“ ООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „Байкс“ ООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

23б Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies) за да съхранява настройки от потребителя, които би направил по време на посещението. Бисквитките са файлове, съхранени в браузъра на потребителя и се използват от повечето уебсайтове, за да помогне за персонализирането и подобряването на взаимодействието между сайта и клиента. Като продължавате да използвате този сайт вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас cookies

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ 

24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Байкс“ ООД  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то „Байкс“ ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина  /името на сайта/ е собственост на „Байкс“ ООД.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Байкс“ ООД, съобразно българското законодателство.

След кликане на бутона "Купи", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „количка“.Потвърждението на поръчката става в следващите 24 часа, ако поръчката е направена в почивен ден, потвърждението се получава в първия работен ден.

„Байкс“ ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни.

„Байкс“ ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Доставките се изпълняват в срок до 5 работни дни от куриерски фирма "Транспрес"

Цените, посочени на сайта не включват опаковане и цена за доставка. Транспортът в рамките на Република България за покупки над 99лв. е безплатен, т.е „Байкс“ ООД поема разходите за транспорт. При поръчка под 99лв. транспортните разходи са за сметка на клиента.

БЕЗПЛАТНА е доставката на всички продукти поръчани online на www.bikezone.bg , чиято стойност надхвърля 99лв. и НЕ са включени в категориите промоции, разпродажби и други намаления.

Услугата за получаване на доставката във фиксиран час се заплаща от клиента.

В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. Bikezone.bg запазва правото си да променя без предупреждение публикуваната информация за стоки, услуги и техните цени. Цените посочени в сайта може да се различават с тези в търговската мрежа на магазини Bikezone.bg.

• Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

• Клиентът може в срок от седем дневен срок да върне закупената от него стока, в случай че цялостния вид на стоката е ненарушен, не е нарушена цялостта на етикети , опаковки и др. ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.

• При установена от Клиентът дефектна стока до 24 часа и в случай че цялостния вид на стоката е ненарушен, не е нарушена цялостта на етикети , опаковки и др., „Байкс“ ООД ще предприеме мерки тя да бъде подменена съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Клиента е упражнил правото си на отказ. ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ СА ЗА „Байкс“ ООД.